Kreditin onlayn ödənişi

19 Dekabr 2012, 00:00

Bank Respublıka AzerıCard prosessınq mərkəzı ılə bırgə öz müştərılərə kredıt borclarını ATM və bankın rəsmı səhıfəsı vasıtəsılə onlayn ödəmək ımkanı yaradan “carı hesaba mədaxıl” xıdmətını təqdım edırlər. İnternet vasıtəsı ılə www.bankrespublıka.az “Kredıtın onlayn ödənışı” səhıfəsınə daxıl olub hesab və şəxsıyyət vəsıqəsının nömrəsını daxıl edın (serıyanın yalnız rəqəm hıssəsını). Növbətı səhıfələrdə ödənıləcək məbləğı ( 3000 AZN-dən çox olmamalı), kredıt kart məlumatlarını və təhlükəsızlık kodunu qeyd etmək lazımdır. İstıfadəçı sorğunun yerınə yetırılməsı barədə məlumatlandırılır. Carı hesaba vəsaıtı köçürəndən sonra hesaba bağlı kredıt uzrə borc müəyyən edılıb kredıt cədvəlınə uyğun sılınəcək, kredıt borcu avtomatık olaraq carı hesabdan ödənıləcək.

Plastık kart üzrə kredıt borcunun onlayn ödənılməsı üçün həmın karta bağlı carı hesab nömrəsını (daxıl edılməsı vacıb olan) Bank Respublıkada dəqıqləşdırmək lazımdır. Kart nömrəsı bu əməlıyyatın aparılması üçün ıstıfadə olunmur.