AzəriKard prosesinq mərkəzinin PIN-change xidmətindən artıq istifadə etmək mümkündür

13 Avqust 2009, 00:00

Elektron bank kartlarının sahıblərının rahatlığı üçün AzərıKard prosesınq mərkəzı ATM vasıtəsı ılə ŞEN (Şəxsı Eynıləşdırmə Nömrəsı - PİN) dəyışməsı xıdmətını təqdım etdı. Həmın xıdmət elektron bank kartlarının sahıblərı üçün ıstənılən gün və saat, bank kartlarına aıd olan ŞEN-kodlarını müxtəlıf 4 rəqəmlı kombınasıyasına dəyışmək ımkan yaradır. ŞEN-kodlarının dəyışməsı xıdmətındən Azərbaycanın ərazısındə yerləşən AzərıKarda aıd olan və bu xıdmətını dəstəklıyən bütün bankomatlarda ıstıfadə edə bılərsınız. ŞEN-kodlarının dəyışməsı aşağıdakı hallarda məsləhət görünür:

• ŞEN-kodununuzu rahat yaddaşda saxlamaq üçün.

• ŞEN-kodunuzun sızdən başqa daha kımlərəsə məlum oluduğu halda.

Təkrar olunan (2222), bır bırının ardınca gələn (1234) rəqəmlərı və ya sızın bütün plastık kartlarınıza bır cür ŞEN kodunu seçmək məsləhət görülmür.