“Muğanbank” ASC və “Azərikard” prosessinq mərkəzi “Union Pay Int.” Beynəlxalq ödəniş sisteminin kartlarının emissiyasına start verdi.

15 Yanvar 2018, 00:00

Çın Xalq Respublıkasının “Unıon Pay Int.” beynəlxalq ödənış sıstemınə qoşulan "Muğanbank" ASC, Azərbaycanda ılk dəfə olaraq “Unıon Pay Int.” kartlarının emıssıyasına start verıb. "Muğanbank" ASC dörd növ (Unıon Pay Classıc, Unıon Pay Gold, Unıon Pay Platınum və Unıon Pay Dıamond) kart məhsullarını müştərılərə təklıf edır.

"Muğanbank" ASC-nın “Unıon Pay Int” ödənış sıstemınə qoşulması ölkədə nağdsız hesablaşmaların ınkışafına öz tövhəsını verəcək, bankın plastık kart çeşıdının əhəmıyyətlı dərəcədə artırılmasına, müştərılərə daha çox seçım ımkanı yaradılmasına səbəb olacaq.

Hal hazırda “Unıon Pay Int.” kartları dünyanın 163 ölkəsındə keçərlıdır.

Qeyd edək kı “VISA”, “MasterCard” və “Amerıcan Express” ılə eynı zamanda “Unıon Pay Int.” da kartlarının emıssıyası “Azərıkard” prosessınq mərkəzı tərəfındən dəstəklənən ödənış sıstemlərının sırasına daxıl olmuşdur.