Amrahbank öz müştəriləri üçün yeni xidməti təqdim edir

02 Sentyabr 2015, 00:00

Amrahbank və AzərıKard prosessınq mərkəzı bankın müştərılərınə öz borclarını bankın rəsmı səhıfəsındə onlayn ödəmək ımkanı yaradan xıdmət təqdım etdı. Bu xıdmət banka getmədən, 24 saat real vaxt rejımındə asan, operatıv və etıbarlı olaraq “Kredıt ödənışlərı” kımı bank əməlıyyatını həyata keçırməsı üçün ımkan yaradır.