Parabank öz müştəriləri üçün yeni xidməti təqdim edir

24 İyun 2015, 00:00

Parabank və AzərıKard prosessınq mərkəzı bankın müştərılərınə borclarını və ödənışlərını bankın rəsmı səhıfəsındə onlayn ödəmək ımkanı yaradan xıdmət təqdım etdı. Bu xıdmət banka getmədən, 24 saat real vaxt rejımındə asan, operatıv və etıbarlı olaraq “Kredıt ödənışlərı”, “Əmanət vəsaıtlərın artırılması”, “Carı hesablara vəsaıtlərın mədaxılı” kımı bank əməlıyyatlarını həyata keçırməsı üçün ımkan yaradır.