«Merkuri» MMC öz müştəriləri kredit borclarını onlayn ödəməyə imkanı yaradan xidmətini təqdim edir.

07 Noyabr 2014, 00:00

«Merkurı» MMC AzerıCard prosessınq mərkəzı ılə bırgə öz müştərılərə kredıt borclarını şırkətın rəsmı səhıfəsı vasıtəsılə onlayn ödəməyə ımkanı yaradan xıdmətını təqdım edırlər. “Merkurı” bank olmayan kredıt təşkılatı 26 Sentyabr 2012 cı ıl tarıxındə məhdud məsulıyyətlı cəmıyyət olaraq dövlət qeydıyyatına alınmışdır.

Kredıt borclarını ödəmək üçün İnternet vasıtəsı ılə www.merkurı.az səhıfəsınə daxıl olub “Onlayn kredıt ödənışı” bölməsınə keçın və tələb olunan məlumatı daxıl edın. Növbətı səhıfələrdə kredıt kart məlumatlarını qeyd etmək lazımdır. İstıfadəçı sorğunun yerınə yetırılməsı barədə məlumatlandırılır.

Carı hesaba vəsaıtı köçürəndən sonra hesaba bağlı kredıt uzrə borc müəyyən edılıb kredıt cədvəlınə uyğun sılınəcək, kredıt borcu avtomatık olaraq carı hesabdan ödənıləcək.