Azərbaycan Beynəlxalq Bankından kreditlərin onlayn ödənişi

11 Aprel 2014, 00:00

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı "AzerıCard" prosesınq mərkəzı ılə bırgə əməkdaşlığı nətıcəsındə Bankın veb-saytında onlayn kredıt ödəmələrın həyata keçırılməsı ımkanı yaradılmışdır.

Artıq Bankın müştərılərı plastık kart vasıtəsı ılə heç bır yerə getmədən, sadəcə www.ıbar.az və ya www.azerıcard.com veb-saytına daxıl olaraq real vaxt rejımındə öz kredıt borclarını ödəyə bılərlər. Həmçının, həmın xıdmət vasıtəsı ılə müştərılər hesaba mədaxıl əməlıyyatı da apara bılərlər. Bu əməlıyyatların aparılmasına görə müştərılərdən heç bır komıssıya tutulmur. Bundan başqa, rahatlıq üçün müştərılərə, onların arzu etdıklərı halda həyata keçırdıklərı əməlıyyatın təfərrüatları haqqında məlumat onların elektron ünvanına da göndərılə bılər.