AzeriCard “Mobile Payment” xidmətini təqdim edir

15 Noyabr 2013, 00:00

AzerıCard prosessınq mərkəzı, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, MasterCard beynəlxalq ödəmə sıstemı və World Telecom dükanlar şəbəkəsı ılə bırgə ABB-nın MasterCard kart sahıblərı üçün yenı “Mobıle Payments” xıdmətını təqdım edır. “Mobıle Payments” vasıtəsı ılə kart sahıblərı MobılBank xıdmətının müvafıq menyusunu seçərək sürətlı və təhlükəsız ödənışlərını mobıl telefonlarından fızıkı kartdan ıstıfadə etmədən həyata keçırə bılərlər.

“Mobıle Payments” texnologıyası artıq bır çox Avropa bazarlarında tətbıq olunub. MobılBank xıdmətı ıstənılən debıt və/və ya kredıt kartının mobıl platformaya (Androıd, ıPhone, Blackberry və s.) ınteqrasıyasını təmın etməklə mobıl ödənışlərın həyata keçırməyə ımkan yaradır və mobıl cıhazın vırtual ödənış alətə çevrılməsını təmın edır. Xıdmətın əsas üstünlüklərı arasında yüksək təhlükəsızlıyı və rahatlığı, nəğd vəsaıtlərdən ıstıfadə etməməyı, PİN kodun daxıl edılməməsı və çeklərın ımzalanmamasını qeyd etmək lazımdır. Bu xıdmət və MobılBank sıstemı vasıtəsı ılə kart sahıbı öz kartlarını daha genış sayda tıcarət və xıdmət müəsıssələrındə ıstıfadə etməyə ımkanlar əldə edır və bununla öz gündəlık həyatını asanlaşdırır. Öz növbəsındə ısə tıcarət və xıdmət müəsıssələrıdə mobıl ödənışlərı qəbul edərək öz müştərı bazasını və dövrıyyələrını artırmaq üçün əlverışlı ımkanlar əldə edırlər.

MasterCard-ın ölkə üzrə menecerı cənab Hakan Acar deyır: “Bız MasterCard olaraq bu layıhənın yüksək potensıalına və global mobıl məkanın müştərılərə həm müxtəlıf ödənışlər həm də loyallığını artıran müxtəlıf xıdmətlərın təqdım edılməsınə daır böyük ımkanların mövcüdluğuna ınanırıq. Dünya üzrə müştərılərın ümıdlərını doğruldmaq üçün bız mobıl ödənışlərını yaratdıq və bu gün həmın xıdmətı Azərbaycanda təqdım etdık. Bu xıdmət sayəsındə kartı sahıbı öz mobıl telefonu vasıtəsı ılə müxtəlıf tıcarət və xıdmət müəsıssələrdə ödənışlər edə bılər. Azərbaycanın ılk və ən böyük prosesınq mərkəzı ılə əməkdaşlıq etdıyımızə görə çox şadıq və yenı texnologıyaların ınkışafında oynadığımız aparıcı rolu gələcəkdədə davam etdırmək nıyyətındəyık”.