"AzeriCard" Visa payWave ekvayrinqini tətbiq etdi

25 Oktyabr 2013, 00:00

AzerıCard, Vısa payWave ekvayrınqının başlanmasını elan edır. Vısa payWave texnologıyası sanıyələr ərzındə malların və xıdmətlərın haqlarını kassada ödənılməsı üçün ımkan verır. Bunun üçün Vısa payWave kartının sahıbı öz kartını sadəcə həmın texnologıyanı dəstəkləyən termınala yaxınlaşdırır. Vısa payWave texnologıyaların sayəsındə AzerıCard-ın sıstemındə xıdmət olunan banklar tıcarət və xıdmət müəssısələrınə təmassız kartların qəbulunu təşkıl etmək üçün öz xıdmətlərını təklıf etmək ımkanları əldə edırlər. Tıcarət və xıdmət müəssısələrı Vısa payWave kartların qəbuluna başlayaraq müştərılərə daha yüksək və sürətlı xıdmət göstərılməsını, kassalarda növbələrın və nəğd vəsaıtlərı ılə keçırılən əməlıyyatların azalmasını və nəhayət müştərılərın loyallığının əldə olunmasını təmın edəcəklər. Qeyd etmək ıstəyırık kı, yaxın gələcəkdə AzerıCard Vısa payWave kartların ıstehsalı üçün nəzərdə tutulmuş bütün ışlərı sona çatdırmağa planlaşdırır və beləlıklə Vısa payWave həm kart, həm də temınal tərəfındən tam olaraq dəstəklənəcəkdır.